Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Profesionālās pilnveides izglītības programma

 

Stundu skaits: 40 stundas.

 

Dalības maksa: 151 EUR, t.sk. PVN 21%LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 143,45 EUR, t.sk. PVN 21%.

 

Mērķauditorijas: 

  • Psihologi;
  • Tiesneši, prokurori, advokāti;
  • Valsts policijas amatpersonas, ieslodzījumu vietu darbinieki, Valsts probācijas dienesta darbinieki;
  • Valsts un pašvaldību speciālisti.

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.

 

Programmas apraksts: saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantu programma piedāvā iespēju pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, apgūstot speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Programma izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (01.04.2014.).


Plānotie rezultāti: kursu klausītāji pārzina Latvijas Republikas un starptautisko likumdošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā; prot saskatīt un izvērtēt bērnu tiesību pārkāpumus un zina to risināšanas iespējas, nodrošinot iespējamo risinājumu sasaisti ar sabiedrības sociālajām vērtībām, juridiskajām un profesijas ētiskajām normām; zina bērnu tiesību aizsardzības iestādes un to kompetences; spēj veidot pozitīvu saskarsmi un sadarboties ar indivīdiem un viņu ģimenēm.


Programmas vadītāja: Ilma Neimane, Dr.paed., Mūžizglītības nodaļas vadītāja.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītību, kas ir derīga piecus gadus no izsniegšanas dienas.


Kontaktpersona: Viktorija Ņikitina

                                 E-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv

                                 Tālrunis: 63429249