Programmas 72 stundas un +

Sociālpedagoģiskā darbība izglītības iestādes un pašvaldības ietvaros

Pedagogu tālākizglītības programma


Stundu skaits: 80 stundas.


Dalības maksa: 270 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 256,50 EUR.


Mērķauditorija: pedagoģiskais personāls un sociālās jomas speciālisti, kuri plāno veikt sociālpedagoģisko darbu ar bērniem un vēlas pilnveidot savas profesionālās zināšanas un kompetences.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14/ attālināti MS Teams, Zoom.


Programmas apraksts: programmas ietvaros tiks pilnveidota pedagogu un sociālo darbinieku profesionālā kompetence, lai iegūtu tiesības veikt sociālpedagoģisko darbību. Programmas apguve paredz iespēju speciālistiem uzsākt sociālpedagoģisko darbību un strādāt ar bērniem, pusaudžiem, jauniešiem. Programma palīdzēs izprast bērnu vajadzības, sekmēs bērnu līdzdarbību procesos, speciālisti spēs pārstāvēt bērnu tiesības un intereses valsts un pašvaldības institūcijās, pilnveidos prasmi sadarbībai ar institūcijām. Programmas īstenošanas procesā kursu dalībniekiem tiek nodrošinātas iespējas iegūt zināšanas par sociālo pedagoģiju, par metodiku sociālā pedagoga darbā, audzināšanas teoriju, vardarbības atpazīšanu, emocionāli traumētu bērnu aprūpi, par sociālpedagoģisko darbību bērnu un ģimenes tiesību aizsardzībā, sadarbību ar institūcijām sociālās pedagoģijas kontekstā, bērna attīstības īpatnībām, individuālā plāna izstrādi un izvērtēšanu, tostarp prevenciju.


Programmas mērķis: pilnveidot pedagogu, pedagoģiskā personāla un sociālās jomas speciālistu profesionālo kompetenci, lai iegūtu tiesības veikt sociālpedagoģisko darbību.


Plānotie rezultāti: teorētiskā un praktiskā izpratne par sociālo pedagoģiju, prasme praksē balstīties un pielietot sociālās pedagoģijas un psiholoģijas pamatatziņas, pašanalīzes prasme un savas profesionālās kompetences apzināšanās. Pilnveidotās kompetences: dažādības apzināšanās un atbilstošas rīcības stratēģijas izvēle, aktuālo sociālās pedagoģijas un psiholoģijas atziņu integrēšana praksē, komandas darbības principi un darbības rezultātu prezentācija, pilnveidotas komunikatīvās un sociālās prasmes.


Programmas vadītāja: Ilona Šlisere, Mg.paed.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 28777311