Aktualitātes

Drošības Protokols Covid-19 pandēmijas laikā

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Liepājas Universitāte (turpmāk – LiepU) vēlas saviem studentiem un darbiniekiem nodrošināt drošu darba un mācību vidi Covid-19 pandēmijas laikā. Šis Protokols nosaka pasākumu un rīcību kopumu, kas nodrošina Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu.
 2. LiepU drošības Protokols papildina vai skaidro valstī noteikto prasību Covid-19 infekcijasierobežošanai ieviešanu LiepU. Gadījumos, ja Protokolā noteiktās prasības kādu iemeslu dēļ nodrošina mazāku drošību kā valstī noteiktās, jāpiemēro valstī noteiktās prasības.
 3.  Protokolā minētā informācija var tikt mainīta atkarībā no kopējās situācijas valstī un normatīvo aktu izmaiņām.
 4.  Covid-19 pandēmijas ierobežošana var notikt, tikai pateicoties atbildīgai sabiedrības un katra indivīda rīcībai, kura balstās izpratnē par Covid-19 infekcijas nopietnību, katra indivīda zināšanās un rīcībā infekcijas ierobežošanā, sekošanai savam veselības stāvoklim un nepieciešamībā atbildīgi rīkoties esot saslimstības simptomiem.
 5. Ikvienam ir personīgā atbildība ievērot sociālo distancēšanos, regulāri mazgāt un dezinficēt rokas, sekot līdzi savam veselības stāvoklim, ievērot klepošanas/ šķaudīšanas etiķeti, izmantot kabatlakatiņu drošu utilizāciju, izvairīties no savas sejas aiztikšanas kā arī citu personu respektēšanu.
 6. No 2021. gada 11. oktobra studiju process LiepU tiek organizēts klātienē un tajā atļauts piedalīties:
  1.  personām ar spēkā esošu Covid-19 sadarbspējīgu sertifikātu par vakcināciju;
  2.  personām ar spēkā esošu Covid-19 sadarbspējīgu sertifikātu par pārslimošanu;
  3.  personām, kuras var uzrādīt pēdējās 72 stundās veiktu negatīvu testa rezultātu, ja konkrētajai personai ir klīniskās universitātes slimnīcas konsīlijā izsniegts atzinums par vakcinācijas atlikšanu;
  4.  līdz 2021.gada 15.novembrim LiepU darbiniekiem, kuri var uzrādīt pēdējās 72 stundās veiktu negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ja konkrētais darbinieks līdz 2021.gada 11. oktobrim ir uzsācis vakcinācijas procesu.
 7. LiepU klātienē ir aizliegts apmeklēt personām ar kādu no Covid-19 saslimšanas simptomiem kā paaugstinātu temperatūru (drudzi), iekaisušu rīkli, sāpēm kaklā, sausu klepu, stiprām galvassāpēm, nogurumu, elpas trūkumu (iespējamu spiedošu sajūtu uz krūtīm), sāpēm muskuļos, caureju, sliktu dūšu un iesnām.
 8.  LiepU darbiniekiem un studējošajiem tiek ieteikts izmantot lietotni “Apturi Covid”.
   

  II. Fiziskā distancēšanās

   
 9.  Neskatoties uz atvieglojumiem Covid-19 vakcinētajām personām attiecībā uz distancēšanos, divu metru fiziskā distancēšanās, kur vien tas ir iespējams, tiek rekomendēta.
 10. Pirms un pēc lekcijām, kā arī lekciju pārtraukumos, ir jāizvairās no pulcēšanās gaiteņos.
 11. Sarokošanās vai cita veida fizisks kontakts netiek rekomendēts.
 12. Atrašanās LiepU iekštelpās bez vajadzības nav vēlama.

  III. Mutes un degunu aizsegu lietošana

   
 13. Mutes un deguna aizsegu lietošana LiepU publiskajās iekštelpās kā gaiteņos, tualetēs un kāpņu telpās ir obligāta.
 14. Ja konkrētajā iekštelpā atrodas vairāk par vienu cilvēku, līdz 2021.gada 11.novembrī izsludinātās ārkārtējās situācijas noslēgumam, mutes un deguna aizsegi ir jālieto pilnīgi visām personām arī darba kabinetos un auditorijās.

  IV. Rīcība pozitīvas vai iespējamas Covid-19 saslimšanas gadījumā

   
 15. Ja darbiniekam vai studentam LiepU parādās Covid-19 raksturīgie simptomi, viņš nekavējoties par to informē LiepU darba aizsardzības speciālistu, stingri ievēro distanci un izvairās no tuva kontakta ar citām personām līdz darba vietas atstāšanai, uzvelk sejas masku, dodas uz mājām, sazinās ar savu ģimenes ārstu un seko viņa norādījumiem, t.sk. par izmeklējumu veikšanu uz Covid-19 .
 16. Ja saslimušajam darbiniekam vai studentam ar Covid-19 raksturīgiem simptomiem ir nepieciešama palīdzība, tad persona, kura nonāk kontaktā ar saslimušo, arī izmanto sejas masku.
 17. Ja darbinieks vai students ar Covid-19 raksturīgiem simptomiem nevar bez kavēšanās atstāt darba vietu, tad viņu nepieciešams izolēt (nošķirt no citiem kolēģiem), ievietojot atsevišķā, labi ventilējamā telpā līdz brīdim, kad viņš var atstāt darba vietu (iestādi,
  uzņēmumu). Vēlams, lai saslimušais izmanto atsevišķu tualeti. Pēc izolācijas telpas un tualetes izmantošanas telpas labi izvēdina, uzkopj un dezinficē virsmas un priekšmetus, kuriem varēja pieskarties vai lietot saslimušais darbinieks, izmet izlietotās salvetes un citus atkritumus.
 18. Esot kādam no Covid-19 saslimšanas simptomiem dzīves vietā, darbiniekam vai studentam, neatstājot dzīves vietu, ir jāsazinās ar ģimenes ārstu par tālāko rīcību, bet esot augstai temperatūrai, smagam klepum un grūtībām elpot, nekavējoši jāzvana 113.
 19. Par pozitīvu Covid-19 testa rezultātu pēc iespējas ātrākā laikā ir jāinformē LiepU administrācija, zvanot pa tālruni +371 25749388 vai sūtot e-pastu uz covidinfo@liepu.lv.
 20. Saņemot informāciju par Covid-19 gadījumu darbiniekam vai studentam (no paša darbinieka, studenta vai SPKC epidemiologa), LiepU attīstības direktors sadarbībā ar darba aizsardzības speciālistu un struktūrvienību vadītājiem un konkrēto studiju programmu direktoriem nekavējoties organizē papildu Covid-19 izplatīšanās ierobežošanas pasākumus:
  1. izvērtējot faktisko situāciju (apstākļus darba vidē, saslimušā darba pienākumus, kontaktus ar citiem darbiniekiem, ieskaitot citu struktūrvienību darbiniekiem u. c.), apzina kontaktpersonas, kuras atbilst šādiem kritērijiem:
   1. bijis personīgs kontakts ar Covid-19 inficēto personu ne tālāk kā divu metru attālumā un ilgāk par 15 minūtēm;
   2. bijis fizisks kontakts ar Covid-19 inficēto personu (piem., sarokošanās, apskāviens);
   3. bijis neaizsargāts tiešs kontakts ar Covid-19 inficētās personas inficētajiem izdalījumiem (piemēram, uzklepots);
   4. kura atradusies slēgtā vidē (piemēram, darba/mācību telpā, koplietošanas vai sanāksmju telpā, uzgaidāmajā telpā utt.) kopā ar Covid-19 inficēto personu ilgāk par 15 minūtēm;
  2. sadarbībā ar SPKC epidemiologu precizē kontaktpersonu loku, sagatavo un nosūta kontaktpersonu sarakstu SPKC epidemiologam, norādot to vārdus, uzvārdus, personas kodus, tālruņu numurus un pēdējo kontakta dienu;
  3. informē darbiniekus par SPKC epidemiologa ieteikumiem un organizē to ieviešanu LiepU.

   V. Iekļūšana Liepājas Universitātes ēkās

    
 21.  LiepU ēku Lielā ielā 14 un Kūrmājas prospektā 13 iekštelpās no 2021.gada 11.oktobra klātienes studiju procesa laikā – darba dienās un sestdienās no 8:00 līdz 20:00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var atrasties:
  1. personas, kuras var uzrādīt spēkā esošu Covid-19 sadarbspējīgu sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu;
  2. līdz vakcinācijas procesa uzsākšanai, personas, kuras var uzrādīt pēdējās 72 stundās veiktu negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ja personai, pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmumu ir atlikta vakcinācija;
  3. līdz 2021.gada 15.novembrim, LiepU darbinieki, kuri var uzrādīt pēdējās 72 stundās veiktu negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ja konkrētais darbinieks līdz 2021.gada 11.oktobrim ir uzsācis vakcinācijas procesu.
 22. Kurjeri, kravu piegādātāji, ugunsdrošības vai apsardzes signalizācijas, iekārtu vai sistēmu remontētāji vai sistēmu apkopēji, kas LiepU nenonāk tiešā saskarē ar izglītības procesā iesaistītajiem, LiepU var atrasties veicot darba uzdevumus un neuzrādot Covid-19 sertifikātus vai testus.
 23. LiepU ēkās, kurās nenotiek studiju process - Kuršu ielā 20, Kr.Valdemāra ielā 4 un Baseina ielā 9, jāievēro vispārējie valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi.
 24. LiepU telpu nomnieki pakļaujas LiepU noteiktajām prasībām attiecībā uz sadarbspējīgu sertifikāta nepieciešamību visām personām iekštelpās.
 25. Sertifikātu vai testu, kā arī personas identifikācijas dokumentu pārbaude tiek veikta ēkās pie ieejas.
 26. Personu iekļūšana ēkās un izkļūšana no tām notiek tikai cauri centrālajām ēku ieejām, citas ēku ieejas tiek izmantotas tikai kā avārijas izejas ārkārtas situācijās vai kravu pieņemšanai. Pieņemot kravas, kravu pieņēmēja atbildība ir izkontrolēt personu atbilstību Protokola prasībām.
 27. Personām, kurām nav spēkā esošs Covid-19 sadarbspējīgs sertifikāts par vakcināciju vai pārslimošanu, netiek izsniegta elektroniskās piekļuves atslēga MpLab telpām Kūrmājas prospektā 13.
 28. Korespondenci un dokumentus iesniedz un saņem pie dežuranta Lielā ielā 14 vai atstāj pie dežuranta izvietotajās korespondences kastītēs.

  VI. Studiju (t.sk. mūžizglītības) procesa organizēšana

   
 29. Studiju process LiepU notiek klātienē.
 30. Klātienes studiju procesā no 11.oktobra drīkst piedalīties tikai studējošie saskaņā ar Protokola 21.1.-21.2.punktos noteikto.
 31. Klātienes mācībās un pārbaudījumos veic klātesošo studentu reģistrāciju sarakstā.
 32. Izvērtējot konkrēto studiju programmas specifiku, dekāns ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot to, ka nesamazinās studiju kvalitāte, par pieņemto lēmumu informējot Studiju daļu.
 33. Studentiem, kuriem nav spēkā esošs Covid-19 sadarbspējīgs sertifikāts par vakcināciju vai pārslimošanu, izvērtējot situāciju var tikt piedāvāta iespēja attālināti piedalīties auditorijā notiekošajā studiju procesā.
 34. Pasniedzējiem, kuri nevar/nav tiesīgi pildīt amata pienākumus saskaņā ar Protokola 21.1.- 21.3.punktos noteikto, cik tas ir iespējams, studiju procesu organizē attālināti. Attālināto lekciju laikā LiepU ēkās esošajiem studējošajiem tiek dota iespēja piedalīties attālināti vadītajā lekcijā, nodarbību sarakstā norādītajā auditorijā. Pasniedzēja atbildība ir nodrošināt kvalitatīvu attālinātā studiju procesa norisi, tai skaitā attālinātās lekcijas norisi noteiktajā auditorijā (auditorijas atslēgšanu, nepieciešamo iekārtu ieslēgšanu pirms lekcijas un iekārtu izslēgšanu, auditorijas aizslēgšanu pēc lekcijas). Dekāns kopā ar studiju programmu direktoriem un attiecīgajiem pasniedzējiem, vērtē konkrēto lekciju realizācijas iespēju attālināti, nodrošinot to, ka nesamazinās studiju kvalitāte. Studiju kvalitātes nodrošināšanas problēmu gadījumos, izskata noteiktā studiju kursa pasniedzēja nomaiņas iespējas.
 35. Tiešsaistes nodarbības tiek organizētas Microsoft Teams vidē nodarbību sarakstā paredzētajā laikā, vienlaikus fiksējot apmeklējumu.

  VII. Darba procesa organizēšana

   
 36. Darba process LiepU notiek klātienē.
 37. No 2021.gada 11.oktobra klātienes darbā studiju procesa laikā LiepU drīkst piedalīties tikai darbinieki saskaņā ar Protokola 21.1.-21.3.punktos noteikto.
 38. Darbiniekiem, kuri nevar/nav tiesīgi pildīt amata pienākumus saskaņā ar Protokola 21.1.- 21.3.punktos noteikto, darbu organizē:
  1. pasniedzēju amatos nodarbinātajiem saskaņā ar Protokola 33.punktu;
  2. zinātnieku amatos nodarbinātajiem:
   1. izskata iespēju pildīt amata pienākumus attālināti,
   2. izskata iespēju slodžu pārdalei;
   3. nosaka dīkstāvi/ atstādināšanu no amata pienākumu veikšanas, neizmaksājot par šo laiku atlīdzību;
  3. vispārējā personāla darbiniekiem nosaka dīkstāvi/ atstādināšanu no amata pienākumu veikšanas, neizmaksājot par šo laiku atlīdzību.

   VIII. Komandējumi

    
 39. Komandējumi, darba braucieni vai citi mobilitātes pasākumi, kas saistīti ar personu ceļošanu, tiek organizēti atbilstoši šādiem principiem:
  1. strikti ievērojot Latvijā noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus un ar tiem saistītās prasības;
  2. pastiprināti izvērtējot, vai ar brauciena mērķi saistītos rezultātus nav iespējams sasniegt citādā veidā;
  3. aicinot iesaistītās personas vakcinēties pret Covid-19 .
 40. LiepU personālam dodoties uz ārvalstīm, papildus jāievēro sekojošais:
  1. jāiepazīstas ar konkrētās mērķa valsts un tranzītvalstu epidemioloģisko situāciju un Ārlietu ministrijas vai Slimību un profilakses kontroles centra rekomendācijām un tās jāievēro;
  2. strikti jāievēro mērķa valstī un tranzīta valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi un ar tiem saistītās prasības;
  3. āievēro konkrētās izglītības vai citas iestādes, uz kuru plānots doties, epidemioloģiskās drošības pasākumi un prasības;
  4. jāveic ceļojumu apdrošināšana, kas arī sedz iespējamās izmaksas, kas var rasties konkrētajai personai saistībā ar inficēšanos ar Covid-19 .
 41. Ja komandējuma vai mobilitātes pasākuma mērķa vai tranzītvalstī ir noteikta uz komandējamo personu attiecināma atšķirīga pieeja starp vakcinētajām un/vai Covid-19 5 izslimojušajām personām, un pārējo sabiedrību (piemērām pašizolācija, testu veikšana u.tml.) un šīs atšķirīgās pieejas rezultātā palielinās ar komandējumu saistītie izdevumi, vai atšķirīgās pieejas dēļ nav iespējams pilnvērtīgi veikt komandējuma uzdevumus, vai pēc komandējuma personai ir jāievēro pašizolācija, šajos komandējumos tiek nosūtīts tikai tas LiepU personāls, kam visā komandējuma periodā ir derīgs, konkrētajā valstī atzīts, Covid-19 sertifikāts.
 42. Ja komandējuma vai mobilitātes pasākuma mērķa vai tranzītvalstī ir noteikta uz komandējamo personu attiecināma atšķirīga pieeja starp vakcinētajām un/vai Covid-19 5 izslimojušajām personām, un pārējo sabiedrību (piemērām pašizolācija, testu veikšana u.tml.) un šīs atšķirīgās pieejas rezultātā palielinās ar komandējumu saistītie izdevumi, vai atšķirīgās pieejas dēļ nav iespējams pilnvērtīgi veikt komandējuma uzdevumus, vai pēc komandējuma personai ir jāievēro pašizolācija, šajos komandējumos tiek nosūtīts tikai tas LiepU personāls, kam visā komandējuma periodā ir derīgs, konkrētajā valstī atzīts, Covid-19 sertifikāts.

  IX. Telpu uzkopšana un vēdināšana

   
 43. Rūpīgi jātīra un jādezinficē visas virsmas, kurām bieži pieskaras cilvēki, piemēram, durvju rokturi, sienu un logu virsmas, virsmas tualetēs un vannas istabās, tālruņi, planšetdatori, tastatūras. Virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai jāizmanto SPKC rekomendētie līdzekļi un metodes.
 44. Visās telpās, kur atrodas personas, tiek nodrošināta regulāra un intensīva vēdināšana, nodrošinot pilnīgu logu atvēršanu un iespēju robežās durvju atvēršanu. Vēdināšanai maksimāli tiek izmantots starpbrīdim atvēlētais laiks vai vēdināšana tiek veikta 15 minūtes reizi divās stundās (ja šādu ilgumu pieļauj laika apstākļi).

  X. Ārvalstu studējošo vai pasniedzēju uzņemšana

   
 45. Uzņemot ārvalstu pasniedzējus, viesus vai studentus, LiepU atbildīgās personas stingri seko Latvijā noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem attiecībā uz iebraucējiem un to ievērošanai.
 46. LiepU klātienē tiek pieņemti tikai vakcinācijas kursu noslēguši viespasniedzēji, kas var uzrādīt atbilstošu sertifikātu. Sertifikātu pārbaude notiek pirms konkrētās personas ierašanās un to veic par konkrēto aktivitāti atbildīgā LiepU persona.
 47. Atbildīgā LiepU persona ir informēta par ārvalstu studējošā pašizolācijas vietu Latvijā.

  XI. Bibliotēkas darbība
   
 48. LiepU bibliotēkas pakalpojumi klātienē notiek tikai personām ar spēkā esošu Covid-19 sadarbspējīgu sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu.
 49. Grāmatu izsniegšana LiepU no bibliotēkas abonementa ir atļauta tikai ar iepriekšēju rezervāciju BIS "Alise" vai telefoniski, saņemot rezervāciju bezkontakta ceļā,
 50. Grāmatu nodošana ir atļauta, tikai izmantojot book-drop kasti vestibilā, kur tās atradīsies karantīnā vismaz diennakti, saskaņā ar LiepU ēku darba laiku un noteiktajiem Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

  XII. Citas norises

   
 51. Cita veida pasākumi (sporta treniņi/nodarbības, koru, deju kolektīvu mēģinājumi/nodarbības, kultūras pasākumi (izstādes, utt.), tālākizglītības nodarbības u.t.t.) LiepU tiek organizēti atbilstoši 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībām un ievērojot LiepU noteiktās prasības attiecībā uz Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu esamību pasākuma dalībniekiem.
 52. Organizējot klātienes pasākumu vai cita veida norisi, tā organizators nodrošina dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
 53. Saņemot Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu, tas, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā:
  1. studējošajiem ir jāaugšuplādē LAIS sistēmā;
  2. darbiniekiem ir jānosūta uz epastu - covidinfo@liepu.lv.
 54. Ja persona ir saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, ar norādītu termiņu vakcinācijas atlikšanai, atzinums, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, ir jānosūta uz e-pastu - covidinfo@liepu.lv.

  XIII. Noslēguma jautājumi

   
 55. Protokols stājas spēkā 2021. gada 11. oktobrī.