Aktualitātes

Mūžizglītības nodaļa īsteno jaunizstrādātu programmu sociālajiem pedagogiem

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas locekli Ilonu Šliseri un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktora vietnieci atbalsta jomā, sociālo pedagoģi Ivetu Reinfeldi realizē jaunizstrādātu programmu “Koordinēta, uz bērnu centrēta bērnu tiesību aizsardzības organizācija pašvaldībā un izglītības iestādēs” Talsu novada sociālajiem pedagogiem.


Programmas ietvaros pilnveidota izglītības jomā strādājošo speciālistu profesionālā kompetence, lai turpmākajā darbā nodrošinātu uz bērna un ģimenes individuālajām vajadzībām mērķētu bērnu tiesību aizsardzību izglītības iestādē un pašvaldībā kopumā, uzlabotu atbildīgo speciālistu, iesaistīto institūciju profesionālo darbību un stiprinātu starpinstitucionālo sadarbību, tostarp paaugstinātu iesaistīto speciālistu profesionālo kompetenci un atbildību, kā arī nodrošinātu atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem.


“Sociālajiem pedagogiem tika radīta vienota izpratne un sniegts plašāks redzējums par starpinstitucionālo un izglītības iestādes atbalsta personāla sadarbību pašvaldības ietvaros, kā arī radīta izpratne par atbalsta personāla atbildības jomu sadalījumu, kompetencēm un sadarbības iespējām izglītības iestādēs,” stāsta I. Šlisere.


Programmas mērķis ir sniegt zināšanas sociālajiem pedagogiem bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jomā, mācību procesā tiek veidota izpratne par sociālpedagoģisko darbību, analizēti gadījumi attiecībā uz sociālā pedagoga rīcību dažādās situācijās, piemēram, ja bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi; ja tiek identificēta vardarbība; ja saņemta informācija, ka bērns cietis no prettiesiskām darbībām ģimenē. Programmas ietvaros tiek diskutēts arī par pieaugušo atbildību, par abu vecāku līdzdarbību ar bērnu saistīto jautājumu risināšanā.


Programmas ietvaros tiek sniegtas zināšanas arī par sociālā dienesta un bāriņtiesas rīcību situācijās, kad ģimene nenodrošina bērna aprūpi, izvairās no sadarbības ar izglītības iestādēm, tiek sniegtas rekomendācijas – kā sekmīgi nodrošināt sociālpsiholoģisko konsultēšanu ģimenēm ar bērniem, kā sociālpedagoģiskās darbības ietvaros uzlabot bērnu likumisko pārstāvju izpratni par bērnu audzināšanu. 


Lai sniegtu praktiskus piemērus, I. Reinfelde dalījās pieredzē par atbalsta sniegšanas monitoringa un darba izpildes pārraudzības sistēmu platformā Office 365, kas palīdz nodrošināt efektīvu pedagogu un atbalsta personāla sadarbību, tostarp nodrošina personalizētu atbalsta sistēmu skolēnu izaugsmei.


Plašāku informāciju par programmu var iegūt šeit.