Latvijas

ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedalās ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.


Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
* Latvijas pašvaldībām,
* izglītības iestādēm,
* Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
* ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Projekta mērķa grupa

Strādājošie:
* vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri),

*ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

* Nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība).

* vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,

* bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

1 Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

Mērķa grupai pieejamais atbalsts

Mācību maksa:

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
* mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

Konsultācijas (ja nepieciešams):

* pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
*  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

Cits atbalsts:
*  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
*  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Līga Apenīte, liga.apenite@liepu.lv, 20234301

Sīkāka informācija

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.