Par projektu

ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedalās ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

 

Sadarbības partneri

§ Latvijas pašvaldības

§ Izglītības iestādes

§ Nodarbinātības valsts aģentūra

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve

 

Liepājas Universitātes aktivitātes projektā

 

§ profesionālās pilnveides izglītības programmas, augstskolas studiju moduļu un studiju kursu īstenošana (7. kārta, īstenošanas laiks 2022. gads)

§ augstskolas studiju moduļu un studiju kursu īstenošana (6. kārta, īstenošanas laiks 2021. gada maijs - 2021. gada decembris)

§  neformālās izglītības programmu īstenošana (4. kārta, īstenošanas laiks 2019. gada maijs - 2019. gada oktobris)

§  neformālās izglītības programmu īstenošana (2. kārta, īstenošanas laiks 2018. gada marts - 2018. gada decembris)


 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

§  ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

§  jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

§  vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

§  mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums

§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

 

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

§  atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

 

 

Kontaktinformācija Liepājas Universitātē

 


7. kārta - Mūžizglītības nodaļas projekta koordinatore Viktorija Ņikitina, e-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv, 29326676

Mūžizglītības nodaļas projektu vadītāja: Līga Apenīte, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv, tālr.: 20234301

Mūžizglītības nodaļas metodiķe Ieva Lika, e-pasts: ieva.lika@liepu.lv 

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”