Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Bērnu aprūpes pamati

PIEDĀVĀJAM PĒC PIEPRASĪJUMA


Profesionālās pilnveides izglītības programma


Stundu skaits: 40 stundas.


Dalības maksa: 143 EURLIZDA biedriem cena ar atlaidi - 135,85 EUR.


Mērķauditorija: visi interesenti ar vidējo izglītību.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās pilnveides izglītības programmas “Bērnu aprūpes pamati” apguvi, pilnveidojot izglītojamo izpratni par bērna vispārējās attīstības likumsakarībām, drošas, veselīgas un attīstošas vides nodrošināšanas principiem, kā arī par bērnības pedagoģijas un pirmsskolas izglītības aktualitātēm un ētikas pamatprincipiem.

 • nodrošināt bērna attīstības vecumposmiem atbilstošu pedagoģijas, psiholoģijas un audzināšanas teorētisko pamatatziņu apguvi un praktiskās realizācijas vienotību;
 • sniegt integrētas zināšanas par bērna fizisko, psihisko, sociālo un emocionālo attīstību, par saturīgu un lietderīgu laika organizēšanu un vadīšanu, sekmējot spēju strādāt daudzkultūru vidē;
 • pilnveidot zināšanas un prasmes drošas un veselīgas vides nodrošināšanā bērna aprūpē;
 • pilnveidot izglītojamo zināšanas par aktualitātēm pirmsskolas izglītībā Latvijā un pasaulē, un prasmes atbalsta sniegšanā pirmsskolas izglītības programmas apguvē bērna ģimenē.

Programmas saturs:

 • Bērnības pedagoģijas teorētiskās nostādnes un aktualitātes;
 • Bērna attīstības likumsakarības dažādos vecumposmos;
 • Bērna personības attīstības vispārīgs raksturojums;
 • Piesaistes un uzticēšanās izjūtas izveide bērnu emocionālai attīstībai;
 • Bērna audzināšanas pamati;
 • Bērna fiziskā attīstība;
 • Bērna aprūpes teorētiskie aspekti;
 • Veselīgas un drošas vides nodrošināšana aprūpes procesā;
 • Pirmās palīdzības sniegšana;
 • Ētikas principi daudzkultūru vides kontekstā;
 • Bērnu rotaļdarbības teorētiskie aspekti, raksturojums dažādos vecumposmos;
 • Bērna brīvā laika organizēšanas specifika dažādos bērnu vecumposmos;
 • Rokdarbi, bērnu muzikālā darbība, bērnu literatūra.


Programmas vadītāja: Jana Grava, Dr. paed., asociētā profesore.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītību, kas nepieciešama, lai reģistrētos Izglītības kvalitātes valsts dienestā par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju.


Informāciju par reģistrāciju Izglītības kvalitātes valsts dienestā skat. šeit: https://www.ikvd.gov.lv/lv/auklu-un-bernu-pieskatisanas-centru-registracija


Kontaktpersona:  Ieva Lika

                                  E-pasts: ieva.lika@liepu.lv