Profesionālās pilnveides izglītības programmas

C kategorijas sporta speciālistu pilnveide

Plānotais īstenošanas laiks - 2022. gada ziema/pavasaris.


Profesionālās pilnveides izglītības programma.


Stundu skaits: 320 stundas.


Dalības maksa: 855 EUR.


Mērķauditorija: visi interesenti bez augstākās sporta izglītības, ar vidējo izglītību, bez iestājpārbaudījumiem.


Īstenošanas forma: tiešsaiste


Programmas saturs:

  • Vispārīgā pedagoģija, didaktika, sporta pedagoģija. Asoc.prof. H. Vecenāne;
  • Sporta psiholoģija. Mg.psych.D. Oļukalne;
  • Anatomija, sporta fizioloģija. Mg.sc.educ. D. Berloviene;
  • Sporta medicīna, uzturs, higiēna. Mg.sc.educ. D. Berloviene, Mg.sal. N. Vārpa;
  • Sporta teorija, sporta treniņu teorijas pamati. Mg.sc.educ. A. Tālbergs, Mg.sal. Normunds Vārpa;
  • Izvēlētā sporta veida teorija;
  • Prakse, prakses projektu izstrāde izvēlētajā sporta veidā.

Programmas vadītāja: Dr.paed., asoc.prof. Helēna Vecenāne, helena.vecenane@liepu.lv.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītību un tiesības kārtot sertifikācijas eksāmenu (26.01.2010. MK noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" ("LV", 16 (4207), 29.01.2010.) [stājas spēkā 30.01.2010.].


Kontaktpersona: Viktorija Ņikitina

                                 E-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv

                                 Tālrunis: 63429249