Programmas 72 stundas un +

Datorika 1.-6. klašu skolotājiem

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Plānotais programmas sākums: 2024. gada rudens/ ziema


Stundu skaits: 160 stundas.


Dalības maksa: 537 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 510,15 EUR. Maksa, sākot ar 2024. gada rudens semestri, tiks mainīta. 


Mērķauditorija: pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".


Norises vieta: Zoom platforma un Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Plānotie sasniedzamie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

 • izpratne par jēdzieniem, kas saistīti ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, datoriem, to perifērijas ierīcēm un programmatūra;
 • izpratne par datu un ierīču aizsardzību no ļaunprogrammatūras un datu rezerves kopiju veidošanu;
 • izpratne par apsvērumiem saistībā ar videi draudzīgām informācijas tehnoloģijām, pieejamību un lietotāju veselības aizsardzību;
 • drošība un datorika kā caurviju prasme citu mācību priekšmetu un jomu kontekstā;
 • zināšanas par jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, to attīstības tendencēm un pielietojumiem sabiedrībā un izglītībā;
 • zināšanas par programmvadāmo ierīču (robotu) uzbūves un darbības pamatprincipiem;
 • zināšanas par algoritma jēdzienu un tā pamata konstrukcijām;
 • zināšanas par autortiesībām un datu drošības jautājumiem internetā;
 • prasmes efektīvi meklēt informāciju internetā, izmantot atslēgvārdus un meklēšanas kritērijus;
 • prasmes atrast, kritiski izvērtēt un atlasīt savam mācīšanas stilam piemērotākos datoru aparatūras un programmatūras rīkus;
 • prasmes pielāgot datorikas mācīšanas un IT izmantošanas mācību procesā labas prakses piemērus vietējiem apstākļiem;
 • prasmes plānot un vadīt tiešsaistes sanāksmes un lietot tiešsaistes mācību vides;
 • prasmes mācīt algoritmu pamatjēdzienus un pamata konstrukcijas dažāda vecuma skolēniem;
 • prasmes izmantot robotus, to detaļas un sensorus integrētai datorikas, matemātikas, fizikas un dabaszinību mācīšanai;
 • prasmes sagatavot un īstenot lietpratību datorikā attīstošus projektus;
 • spējas analizēt un risināt tehniskas problēmas, izveidojot atbilstošus algoritmus un datorprogrammas;
 • spējas atlasīt piemērotākos līdzekļus efektīvai algoritmiskās domāšanas attīstīšanai dažāda vecuma skolēniem;
 • spējas projektēt, analizējot dažādus tehniskos risinājumus un izvēloties piemērotāko;
 • spējas rosināt skolēnu interesi par programmēšanu kā efektīvu līdzekli ikdienas un mācību uzdevumu risināšanai.


Programmas vadītājs: Dzintars Tomsons, datorzinātņu maģistrs (Mg.sc.comp.), Liepājas Universitātes lektors.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti par tiesībām mācīt datoriku 1.-6. klasē.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 634 25477