Programmas 72 stundas un +

Krievu valodas (kā svešvalodas) saturs un didaktika

Pedagogu profesionālās pilnveides programma


Stundu skaits: 160 stundas.


Dalības maksa: 790 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 750,50 EUR.


Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, izņemot pirmsskolas pedagogus, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 – “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, kuriem nav krievu valodas skolotāja kvalifikācija, lai varētu mācīt krievu valodu kā svešvalodu augstākajā līmenī vispārizglītojošās skolās, un kuriem ir B1 vai B2 valodas līmeņa priekšzināšanas krievu valodā. Pirms kursu sākuma pasniedzēji individuāli testēs katru dalībnieku, lai noteiktu zināšanu līmeni krievu valodā. Iestājtestēšana: tests atbilst B2 valodas zināšanu līmenim.


Pēc kursu beigšanas krievu valodas lietošanas iemaņas un prasmes atbildīs C1 valodas līmeņa prasībām.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programma ietver četras daļas. Pirmā daļa – krievu valodas teorētisko pamatu apguve, t.i., iepazīšanās ar galvenajiem jēdzieniem, definīcijām, vārdu veidošanas paņēmieniem, deklinācijām un konjugācijām. Otrā daļa satur krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanas metodiku (teoriju un praktikumu). Trešā daļa veltīta iepazīstināšanai ar krievu literatūru. Ceturtajā daļā tiek apskatītas tēmas, kas saistītas ar Krievijas kultūru. Programmas saturs nodrošinās metodisko atbalstu skolotājiem obligātā satura īstenošanai mācību procesā: veicinās pedagogus pilnveidot inovatīvās, skolēnu vecumam, interesēm, mācīšanās stilam atbilstošas mācību procesa organizēšanas stratēģijas, lai motivētu skolēnus un radītu iespēju viņiem apgūt dzīvei noderīgas zināšanas un pētnieciskās darbības prasmes – iepazīt, pētīt, meklēt radošus risinājumus, analizēt un vērtēt. Tiek akcentētas arī inovatīvas mācību metodes krievu valodas apguvē, kas ir piemērotas skolēnu vecumposma īpatnībām. Šo metožu izmantošana attīsta sociālās prasmes, paaugstina mācīšanas motivāciju un atbildību par savu mācīšanos. Programma paredz pilnveidot un attīstīt skolotāju sadarbības prasmes pilnveidotā satura ieviešanai (Skola 2030).


Programmas vadītāja: Marina Novika, Dr.Paed., docente.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                Tālrunis: 634 25477