Programmas 72 stundas un +

Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika

Pedagogu tālākizglītības programma


Stundu skaits: 80 stundas.


Dalības maksa: 259 EURLIZDA biedriem cena ar atlaidi - 246,05 EUR.


Mērķauditorija: skolotāji, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”, vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā, tiek piedāvāta iespēja pilnveidot savas pedagoģiskās kompetences darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, nodrošinot iespēju apgūt zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu attīstības likumsakarībām un pedagoģiskā procesa organizāciju pirmsskolā, tādējādi nodrošinot skolotāju vienotu izpratni par pirmsskolas izglītību kā izglītības 1.pakāpi.


Iegūtās kompetences:

 • zina pirmsskolas pedagoģijas un pirmsskolas vecuma bērnu psiholoģijas likumsakarībām;
 • izprot bērncentrētas pieejas realizāciju pirmsskolas izglītības praksē;
 • izprot pirmsskolas un skolas pēctecību;
 • spēj organizēt, plānot un vadīt integrētas nodarbības un projektus pirmsskolas vecuma bērniem;
 • prot integrēt lokālo un globālo kontekstu mācību saturā;
 • prot pamatot savu pedagoģiskās darbības izvēli pirmsskolas vecuma bērnu mācību un audzināšanas darba organizācijā;
 • spēj izvēlēties mācību metodes, mācību materiālus respektējot bērnu mācīšanās stilus;
 • spēj veikt savas darbības pašanalīzi un izvērtēt savu profesionālo kompetenci.

Pilnveidotās kompetences:

 • spēj apzināties dažādības aspektu darbā ar pirmsskolas veciem bērniem;
 • izprot pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu un īstenošanu;
 • spēj organizēt un vadīt rotaļnodarbības;
 • spēj izvēlēties un izmantot savā pedagoģiskajā darbā atšķirīgas pedagoģiskās pieejas bērnu organizētās darbības īstenošanai;
 • izprot pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanās stila īpatnības un prot tās saistīt ar sociālo prasmju apguvi;
 • zina individuālās un diferencētās pieejas īstenošanu darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem;
 • pilnveidotas komunikatīvās un sociālās prasmes;
 • pilnveidotas darbības rezultātu prezentācijas prasmes.

Programmas vadītāja: Jana Grava, Dr.paed.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                Tālrunis: 28777311