Programmas līdz 72 stundām

Koordinēta, uz bērnu centrēta bērnu tiesību aizsardzības organizācija pašvaldībā un izglītības iestādēs

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma/ neformālās izglītības programma


Stundu skaits: 8 stundas.


Dalības maksa: 49 EUR, t.sk. PVN 21%LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 46,55 EUR, t.sk. PVN 21%. Maksa, sākot ar 2024. gada rudens semestri, tiks mainīta. 


Mērķauditorija: sociālie pedagogi, izglītības psihologi, logopēdi, speciālie pedagogi, pedagoga palīgi, skolas medmāsas, karjeras konsultanti, pedagogi.


Norises vieta: gan klātienē, gan attālināti (Zoom).


Programmas apraksts: īstenojot programmu, speciālistiem tiks radīta vienota izpratne un sniegts plašāks redzējums par starpinstitucionālo un izglītības iestādes Atbalsta personāla sadarbību pašvaldības ietvaros, kā arī radīta izpratne par Atbalsta personāla atbildības jomu sadalījumu, kompetencēm un sadarbības iespējām izglītības iestādēs.

Programmas mērķis: sniegt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas sociālās jomas speciālistiem, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību izglītības iestādēs un pašvaldībā.

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): pēc programmas apguves sociālās jomas speciālisti būs pilnveidojuši savas zināšanas sociālpedagoģiskajā darbā, koordinētā Atbalsta personāla un starpinstitucionālās sadarbības jomā, atbilstoši speciālistu kompetencei stiprināta savstarpējā sadarbība pašvaldībā.

Programmas vadītāja: Ilona Šlisere. Lekcijas vadīs Ilona Šlisere un Iveta Reinfelde.

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegta apliecība. Pedagogiem – pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apliecība.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 634 25477