Programmas līdz 72 stundām

Pedagoģiskā atbalsta nodrošinājums izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem iekļaujošā vidē

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 12 stundas.


Dalības maksa: 42 EUR, t.sk. PVN 21%.


Mērķauditorija: Vispārējās izglītības pedagogi, kuri īsteno vai plāno īstenot speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.


Norises vieta: attālināti.


Programmas apraksts: pedagogu profesionālās pilnveides programmā tiek akcentētas bērnu ar mācīšanās traucējumiem izglītības vajadzības. Īstenojot tālākizglītības programmu, tiek akcentēti nozīmīgākie pedagoģiskā atbalsta nodrošinājuma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem iekļaujošā vidē aspekti: mācīšanās traucējumu izpausmes pedagoģiskajā procesā, pedagoģiskās diagnosticēšanas metodes, to izmantošana izglītības procesā, pedagoģiskā atbalsta sistēmas plānošana un funkcionēšana, izglītības procesa individualizācijas un diferenciācijas nodrošinājums. Īstenojot tālākizglītības programmu, tiek nodrošināta iespēja apgūt zināšanas par iekļaušanu veicinošas izglītības vides veidošanu un mācīšanās traucējumu psihosociālajām īpatnībām, iegūt izpratni par individuālo izglītības programmas apguves plāna izstrādes un izvērtēšanas pamatprincipiem, apgūt prasmi izvēlēties atbilstošus didaktiskā atbalsta pasākumus efektīva mācību procesa nodrošināšanai.


Programmas vadītāja: Līga Jansone, Mg.paed.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 20234301