Programmas līdz 72 stundām

Veselības un fiziskās aktivitātes jomas saturs pirmsskolā, ieteicamās metodes un līdzekļi

Stundu skaits: 32 stundas  (8 stundas lekcijas, 24 stundas praktiskās nodarbības).

Norise: 2022. gada pavasaris

Dalības maksa:  140 eiro. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 133 EUR.

Mērķauditorija: Pirmsskolas pedagogi bez sporta speciālās izglītības un citi interesenti.

Norises vieta: Liepājas Universitāte.

Kursu ietvaros tiks piedāvātas pirmsskolas vecuma bērnu  pamatkustību prasmju pilnveidei sporta nodarbībām  piemērotas metodes un līdzekļu izvēle,  kā arī tiks piedāvāta ritmikas un ritmiskās vingrošanas metodika, Prāta vingrošanas (Brain gym) sistēmas vingrinājumi, elpošanas vingrinājumi un vingrinājumus bērna stājas stiprināšanai.

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): tiks pilnveidotas praktiskās zināšanas sporta rotaļnodarbību plānošanā, organizēšanā un vadīšanā.

Programmas vadītāja: Helēna Vecenāne. Dr.paed., asoc.profesore.

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.

 

!!! Sporta skolotājiem programmas “Veselības un fiziskās aktivitātes jomas saturs pirmsskolā, ieteicamās metodes un līdzekļi” ietvaros pastāv iespēja pieteikties atsevišķi uz praktiskām dienām.

1. praktiskā diena  (8 stundas, ): Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas metodika -  pamatkustību pilnveide un starppriekšmetu saiknes nodrošināšana.

2. praktiskā diena (8 stundas): Ritmika un ritmiskās kombinācijas.

3. praktiskā diena (8 stundas): Prāta vingrošana (Brain gym) un elpošanas vingrinājumi. Vingrinājumi bērna stājas nostiprināšanai.

Cena par vienu praktisko dienu: 35,00 eiro.

Kontaktpersona Liepājas Universitātē: Mūžizglītības nodaļas projektu koordinatore Viktorija Ņikitina, tālr.: 29326676, e-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv.