Aktualitātes

Piedāvājam sagatavošanās kursus reflektantiem profesionālajai maģistra studiju programmai “Mākslas terapija”

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļā sākot ar 2022. gada 15. jūniju varēs apgūt vairākus sagatavošanos kursus profesionālajai maģistra studiju programmai “Mākslas terapija”:


1.     “Cilvēka anatomija” 40 akad. stundas, dalības maksa: EUR 100,00.


2.     “Fizioloģija un neirofizioloģija” 40 akad. stundas, dalības maksa: EUR 100,00.


3.     “Bioloģija un ģenētika” 40 akad. stundas, dalības maksa: EUR 100,00.


4.     “Mūzika terapijai” 6 akad. stundas, EUR 60,00. 


Kursu aprakstu un grafiku skatīt zemāk pievienotājās datnēs.


Sagatavošanās kursi “Cilvēka anatomija”,  “Fizioloģija un neirofizioloģija” un “Bioloģija un ģenētika” notiks tiešsaistē MS TEAMS. Sagatavošanās kurss “Mūzika terapijai” notiks klātienē Liepājas Universitātē.


Profesionālās maģistra studiju programmas “Mākslas terapija” uzņemšanas prasības:


Augstākā izglītība:


  • bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sekojošās tematiskajā jomās: mākslas, humanitārās zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, sociālā labklājība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes (uzrādot dokumentu, kas apliecina sekojošu studiju kursu apguvi: Anatomija (vismaz 1 KP apjomā, Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (vismaz 1 KP apjomā), Bioloģija un ģenētika (vismaz 1 KP apjomā);
  • veselības aprūpē, veselības zinātnē.

Iestājpārbaudījumi: Klavierspēle un vokālā improvizācija un  motivācijas saruna.


Sagatavošanās kurss - “Mūzika terapijai” - pēc Liepājas Universitātes uzņemšanas noteikumiem nav noteikts kā obligāts - tā apgūšana ir brīva mūzikas terapijas specializācijas pretendentu izvēle, lai veiksmīgāk sagatavotos profesionālās maģistra studiju programmas “Mākslas terapija” noteiktajam iestājpārbaudījumam.


!!! Pieteikšanās līdz 10.06.2022., rakstot e-pastu: liga.apenite@liepu.lv


Piesakoties, lūgums norādīt kursu nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pastu, tālruņa numuru, dzīvesvietas adresi. Dati nepieciešami saziņai un līguma noslēgšanai par kursu apguvi.


Maksājumus par kursiem varēs veikt divās daļās


Kontaktpersona: Līga Apenīte, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv, tālr.: 202 34301

Pievienotās datnes